XiangQi

Main - Championship - INFINITY - Cup - User tournaments - Rating games - Rules

Championship tournaments
Variant Start Finish #groups #players Winner
XiangQi #6 2020-12-01 3 35
XiangQi #5 2020-06-02 2020-11-21 3 34 Alexander Yakimov
XiangQi #4 2019-10-23 2020-05-31 3 32 chengb1
XiangQi #3 2019-03-30 2019-08-26 3 29 chengb1
XiangQi #2 2018-08-17 2019-01-10 3 35 jl579
XiangQi #1 2017-12-26 2018-05-30 5 37 jl579