Tournament table [xiangqi.ch.6.2.1]

xiangqi.ch.6.2.1
Tournament:xiangqi.ch.6.2.1
Start date:2020-12-01 06:37
Finish date:2021-04-18 22:35
N Name Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Points Son
1 Martyn Hamer info 1616(1712)   0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 228
2 Tan Hong Cheong info 1723(1800) 2   0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 196
3 C C YU info 1552(1739) 0 2   2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 20 192
4 jytou ★ info 1597(1646) 0 2 0   2 2 0 2 2 2 2 2 2 18 168
5 David Milne info 1529(1604) 0 0 2 0   2 2 2 2 2 2 2 2 18 156
6 Ricardo (Santos) info 1448(1491) 0 0 0 0 0   2 2 2 2 2 2 2 14 88
7 Ralf Schoenfeld info 1508(1576) 0 0 0 2 0 0   2 0 2 2 2 2 12 84
8 BartSimpson4321 info 1492(1503) 0 0 0 0 0 0 0   2 2 2 2 2 10 44
9 OminusGalaxy44 info 1470(1438) 0 0 0 0 0 0 2 0   0 2 2 2 8 36
10 Christian OCadiz Gustad info 1414(1393) 0 0 0 0 0 0 0 0 2   2 2 2 8 28
11 OhmsLaw info 1487(1394) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 0 2 4
12 daijingxuan info 1426(1293) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 2 4
13 Findrial ★ info 1509(1402) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0   2 4


xiangqi.ch.6.2.1 - list of games
Game Player 1 Player 2 Result Moves
#2203257 Martyn Hamer Tan Hong Cheong 0 : 2 60
#2203258 Tan Hong Cheong jytou ★ 0 : 2 52
#2203259 C C YU Tan Hong Cheong 2 : 0 55
#2203260 Tan Hong Cheong David Milne 2 : 0 57
#2203261 Findrial ★ Tan Hong Cheong 0 : 2 0
#2203262 Tan Hong Cheong Ralf Schoenfeld 2 : 0 43
#2203263 BartSimpson4321 Tan Hong Cheong 0 : 2 58
#2203264 Tan Hong Cheong OhmsLaw 2 : 0 1
#2203265 OminusGalaxy44 Tan Hong Cheong 0 : 2 8
#2203266 Tan Hong Cheong Ricardo (Santos) 2 : 0 49
#2203267 daijingxuan Tan Hong Cheong 0 : 2 0
#2203268 Tan Hong Cheong Christian OCadiz Gustad 2 : 0 27
#2203269 jytou ★ Martyn Hamer 0 : 2 58
#2203270 Martyn Hamer C C YU 2 : 0 49
#2203271 David Milne Martyn Hamer 0 : 2 60
#2203272 Martyn Hamer Findrial ★ 2 : 0 1
#2203273 Ralf Schoenfeld Martyn Hamer 0 : 2 36
#2203274 Martyn Hamer BartSimpson4321 2 : 0 19
#2203275 OhmsLaw Martyn Hamer 0 : 2 0
#2203276 Martyn Hamer OminusGalaxy44 2 : 0 5
#2203277 Ricardo (Santos) Martyn Hamer 0 : 2 46
#2203278 Martyn Hamer daijingxuan 2 : 0 1
#2203279 Christian OCadiz Gustad Martyn Hamer 0 : 2 28
#2203280 C C YU jytou ★ 2 : 0 45
#2203281 jytou ★ David Milne 2 : 0 53
#2203282 Findrial ★ jytou ★ 0 : 2 0
#2203283 jytou ★ Ralf Schoenfeld 0 : 2 94
#2203284 BartSimpson4321 jytou ★ 0 : 2 68
#2203285 jytou ★ OhmsLaw 2 : 0 43
#2203286 OminusGalaxy44 jytou ★ 0 : 2 4
#2203287 jytou ★ Ricardo (Santos) 2 : 0 55
#2203288 daijingxuan jytou ★ 0 : 2 0
#2203289 jytou ★ Christian OCadiz Gustad 2 : 0 7
#2203290 David Milne C C YU 2 : 0 53
#2203291 C C YU Findrial ★ 2 : 0 1
#2203292 Ralf Schoenfeld C C YU 0 : 2 24
#2203293 C C YU BartSimpson4321 2 : 0 39
#2203294 OhmsLaw C C YU 0 : 2 0
#2203295 C C YU OminusGalaxy44 2 : 0 7
#2203296 Ricardo (Santos) C C YU 0 : 2 50
#2203297 C C YU daijingxuan 2 : 0 1
#2203298 Christian OCadiz Gustad C C YU 0 : 2 24
#2203299 Findrial ★ David Milne 0 : 2 0
#2203300 David Milne Ralf Schoenfeld 2 : 0 45
#2203301 BartSimpson4321 David Milne 0 : 2 32
#2203302 David Milne OhmsLaw 2 : 0 33
#2203303 OminusGalaxy44 David Milne 0 : 2 4
#2203304 David Milne Ricardo (Santos) 2 : 0 57
#2203305 daijingxuan David Milne 0 : 2 0
#2203306 David Milne Christian OCadiz Gustad 2 : 0 9
#2203307 Ralf Schoenfeld Findrial ★ 2 : 0 1
#2203308 Findrial ★ BartSimpson4321 0 : 2 0
#2203309 OhmsLaw Findrial ★ 0 : 2 0
#2203310 Findrial ★ OminusGalaxy44 0 : 2 0
#2203311 Ricardo (Santos) Findrial ★ 2 : 0 1
#2203312 Findrial ★ daijingxuan 0 : 2 0
#2203313 Christian OCadiz Gustad Findrial ★ 2 : 0 1
#2203314 BartSimpson4321 Ralf Schoenfeld 0 : 2 44
#2203315 Ralf Schoenfeld OhmsLaw 2 : 0 1
#2203316 OminusGalaxy44 Ralf Schoenfeld 2 : 0 7
#2203317 Ralf Schoenfeld Ricardo (Santos) 0 : 2 54
#2203318 daijingxuan Ralf Schoenfeld 0 : 2 0
#2203319 Ralf Schoenfeld Christian OCadiz Gustad 2 : 0 7
#2203320 OhmsLaw BartSimpson4321 0 : 2 0
#2203321 BartSimpson4321 OminusGalaxy44 2 : 0 7
#2203322 Ricardo (Santos) BartSimpson4321 2 : 0 43
#2203323 BartSimpson4321 daijingxuan 2 : 0 1
#2203324 Christian OCadiz Gustad BartSimpson4321 0 : 2 46
#2203325 OminusGalaxy44 OhmsLaw 2 : 0 1
#2203326 OhmsLaw Ricardo (Santos) 0 : 2 0
#2203327 daijingxuan OhmsLaw 0 : 2 0
#2203328 OhmsLaw Christian OCadiz Gustad 0 : 2 0
#2203329 Ricardo (Santos) OminusGalaxy44 2 : 0 3
#2203330 OminusGalaxy44 daijingxuan 2 : 0 1
#2203331 Christian OCadiz Gustad OminusGalaxy44 2 : 0 5
#2203332 daijingxuan Ricardo (Santos) 0 : 2 0
#2203333 Ricardo (Santos) Christian OCadiz Gustad 2 : 0 31
#2203334 Christian OCadiz Gustad daijingxuan 2 : 0 1
PGN/SGF